ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ rendezvényhez és hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezeléshez

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Luminis Kft. által  alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a rendezvényszervezéshez és
hírlevél küldéséhez kapcsolódóan.
A Luminis Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.ontour.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése, az Olympus& Manfrotto OnTour rendezvények lebonyolítása és a Manfrotto és Olympus hírlevélre való feliratkozás kapcsán a rendezvényekre regisztrálók és az azokon részt vevők illetve a hírlevélre feliratkozók személyes adatait kezeli.

 

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Luminis Kft.

Székhely és levelezési cím: 1116 Budapest Építész utca 26.
Telefonszám: +36 1 371 1983
Képviseli: Rábay Péter Kereskedelmi vezető
Email cím: kinga.kauker@luminis.hu

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A rendezvényszervezéshez és hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő  személyes adatait kezelhetjük:

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Rendezvényszervezés és hírlevél küldés

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvény regisztráció és hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja (név, e-mail cím) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1)

bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a kinga.kauker@luminis.hu e-mail
címre küldött e-mailben.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.ontour.hu oldalon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor az Avtv. 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A
regisztráció és hírlevél feliratkozás magában foglalja az azonosító űrlap kitöltését és a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadását. A felhasználó a
hozzájárulását a regisztráció tényével adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységéhek kapcsolódó kiállítások, workshopok és előadások lebonyolítása valamint a tevékenységéhez
köthető hírlevelek küldése. A rendezvényekről a regisztráltak számára emlékeztető és részletes program elküldése – beleértve a rendezvényekhez
kapcsolódó utánkövető tevékenységet is. A rendezvények utánkövetése e-mailes vagy telefonos megkeresés formájában történik, melyre történő
válaszadás önkéntes (pl sorsolt nyeremények átvétele). Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott rendezvény
megvalósítására és hírlevelek küldésére használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatainak
harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra
tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail
címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvényhez kapcsolódóan a rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve a hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a 8. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,
ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a
munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3
pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

 

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa
kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
 adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
– az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon
belül írásban. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail cím: kinga.kauker@luminis.hu
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott
elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az kinga.kauker@luminis.hu e-mail
címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)
fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.
Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget
biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent
megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Utolsó módosítás: 2022.04.27.